Ako získať ID licenčného servera pre aktiváciu RDS CAL licencií

Slovenčina:

Čo je ID licenčného servera? ID licenčného servera (LSID) je jedinečný kód generovaný pre príslušný Windows Server po nainštalovaní a spustení rolí RDS. RDS CAL sa potom môžu generovať na základe tohto LSID. RDS CAL generované pre daný LSID sa môžu použiť iba pre tento konkrétny server. Ak sa zmení LSID (napríklad v dôsledku zmien alebo reaktivácie servera), je potrebné vygenerovať nové RDS CAL.

Ako nájdem svoje ID licenčného servera? Otvorte Správcu licencií RD: kliknite na tlačidlo Štart → Administratívne nástroje → Služby vzdialenej pracovnej plochy → Správca licencií pre vzdialenú pracovnú plochu → Vyberte server RDS → pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti (LSID je k dispozícii v poslednom riadku pod ID produktu)."

Angličtina:

What is the License Server ID? The License Server ID (LSID) is a unique code generated for the relevant Windows Server after the installation and activation of RDS roles. RDS CALs can then be generated based on this LSID. RDS CALs generated for a specific LSID can only be used for that particular server. If the LSID changes (for example, due to changes or reactivation of the server), new RDS CALs need to be generated.

How do I find my License Server ID? Open the RD Licensing Manager: click the Start button → Administrative Tools → Remote Desktop Services → Remote Desktop Licensing Manager → Select the RDS server → right-click and select Properties (LSID is available in the last line under Product ID)."

id servera 1

id servera 2