Reklamácia a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný poriadok

 • Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Zákazník je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (na mailovú adresu podpora@servis-repas.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí., môže  poskytovateľovi podať emailom (na mailovú adresu podpora@servis-repas.sk)  alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby,  deň jej dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 • V prípade, ak Zákazník nie je spokojný s Poskytnutou službou, je oprávnený podať reklamáciu, a to písomne na sídle Poskytovateľa alebo prevádzke Poskytovateľa, zaslaním poštou na prevádzku Poskytovateľa, prípadne prostredníctvom hore uvedenej emailovej adresy. Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku (t.j. v inej ako listinnej forme na adresu Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety), ak sa ním namieta vada poskytnutej Poskytovanej služby, prípadne tovaru, sa považuje za reklamáciu, na základe ktorej vznikajú Zákazníkovi a Poskytovateľovi práva a povinnosti podľa tejto časti iba v prípade, ak je Zákazníkom doplnený originál podnetu v listinnej forme najneskôr do 3 pracovných dní.
 • Predmetom reklamačného konania medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na základe tohto Reklamačného poriadku môže byť Poskytovaná služba, prípadne jej časť (aj v prípade, ak je súčasne s poskytnutím služby dodaný Zákazníkovi tovar), pokiaľ boli poskytnuté Poskytovateľom.
 • V reklamácii je Zákazník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, číslo Objednávky, popis Poskytovanej služby, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať premet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.
 • Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má právo Poskytovateľ vyzvať Zákazníka o ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenie informácií.
 • Poskytovateľ vydá Zákazníkovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie a v tejto dobe. Poskytovateľ tiež vydá Zákazníkovi o vybavení reklamácie a dobe jej trvania písomný doklad v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia, ak nie je dohodnuté inak.
 • Ak je vada odstraňovaná na zariadení, ktoré bolo predmetom poskytovanej služby, je Zákazník povinný si na výzvu Poskytovateľa zariadenie prevziať, inak je Poskytovateľ oprávnený postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník. Reklamácia Služby Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom.
 • Ak je Poskytovaná služba poskytnutá chybne, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ vadu odstráni najdlhšie v lehote 30 dní od jej prevzatia. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo ak ju Poskytovateľ neodstráni v dohodnutej lehote, má Zákazník právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Poskytovanej služby. Týmto nie sú dotknuté právo na náhradu účelne vynaložených nákladov Poskytovateľa na zabezpečenie reklamácie tovaru, ak nie je možné zabezpečiť dodanie predmetu reklamácie Poskytovateľovi podľa týchto Podmienok.
 • Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od jeho dodania môže Poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho dodania a Poskytovateľ ju zamietol, Poskytovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar v takomto prípade zaslaný na odborné posúdenie osobe uvedenej Poskytovateľom v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Poskytovateľ. Ak Zákazník takýmto odborným posúdením preukáže zodpovednosť Poskytovateľa za vadu tovaru, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania takéhoto odborného posúdenia záručná doba neplynie. Poskytovateľ v takomto prípade Zákazníkovi uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Zákazník má právo na bezplatnú výmenu tovaru za tovar rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od Zmluvy v časti dodania tovaru, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií a Zákazník si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:
  1. na tovare sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady,
  2. nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote,
  3. výskyt väčšieho počtu vád – na tovare sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne tri samostatné vady, pričom každá z týchto vád bráni v jeho riadnom užívaní,
  4. opätovný výskyt vady – na tovare sa počas záručnej doby vyskytla opätovne tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná.
 • Ak Zákazníkovi vzniklo právo na bezplatnú výmenu tovaru, ktoré si Zákazník uplatnil, avšak Poskytovateľ nemá k dispozícii na výmenu tovar rovnakej značky a typu, a teda nie je zo strany Poskytovateľa plnenie možné, je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu, za ktorú tovar od neho nadobudol pod podmienkou, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v časti dodania tovaru a tento chybný tovar Poskytovateľovi zároveň vráti.
 • Ak ide o vadu tovaru, ktorý bol Zákazníkovi dodaný Poskytovateľom za nižšiu cenu alebo ako použitý, Zákazník má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Poskytovateľ však nezodpovedá v prípade použitých tovarov za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a v prípade tovarov predávaných za nižšiu cenu za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Poskytovateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ukončenie Zmluvy alebo zrušenie Objednávky

 • Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred tým, ako došlo k poskytnutiu Poskytovanej služby Poskytovateľom.
 • Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, nemá Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).
 • Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Zákazník v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Zákazníka.
 • Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, alebo v prípade elektronických licencií  po získaní unikátneho produktového čísla umožňujúc inštaláciu a aktiváciu softvéru. V prípade poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou na prevádzke Poskytovateľa, poštou na Digital Coach s.r.o., prevádzka Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika, alebo na emailovej adrese Poskytovateľa podpora@servis-repas.sk alebo prostredníctvom formulára na Internetovej stránke. Ak bolo predmetom Zmluvy aj dodanie tovaru, je Zákazník povinný v zmysle Zákona vrátiť Poskytovateľovi tovar funkčný a nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva a záručného listu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Zákazníka musí byť zachovaná.
 • Odstúpením od Zmluvy v časti dodania tovaru nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutú Poskytovanú službu. Okrem uvedeného sú Zákazník a Poskytovateľ povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.
 • Ak má v čase odstúpenia od Zmluvy Zákazník finančné záväzky voči Poskytovateľovi za iné poskytované služby a Poskytovateľ má vrátiť Zákazníkovi finančné prostriedky, prednostne sa vyrovnajú finančné záväzky Zákazníka voči Poskytovateľovi, až následne po ich vyrovnaní sa zasielajú finančné prostriedky Zákazníkovi.
 • Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.

 

UPOZORNENIE: Pred tým, ako začnete proces reklamácie alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, je potrebné absolvovať postup riešenia problémov. Podrobný postup a potrebné kroky nájdete na tomto odkaze: https://eshop.servis-repas.sk/riesenie-problemov/. V rámci tohto procesu, prosím, nezabudnite priložiť fotografie chybových hlások alebo konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávate. Tieto informácie nám pomôžu v rýchlejšom a efektívnejšom vyriešení Vašej situácie.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár je potrebné dôkladne vyplniť, podpísať, v prípade firmy opečiatkovať a následne naskenovať a zaslať na adresu podpora@servis-repas.sk

 

Kompletné znenie VOP & GDPR nájdete na tejto adrese https://eshop.servis-repas.sk/obchodne-podmienky/