Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ukončenie Zmluvy alebo zrušenie Objednávky

  • Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred tým, ako došlo k poskytnutiu Poskytovanej služby Poskytovateľom.
  • Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, nemá Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).
  • Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Zákazník v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Zákazníka.
  • Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, alebo v prípade elektronických licencií s elektornickým doručením po získaní unikátneho produktového čísla umožňujúc inštaláciu a aktiváciu softvéru. V prípade poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 2011/83/EU a slovenského zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou na prevádzke Poskytovateľa, poštou na Digital Coach s.r.o., prevádzka Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo na emailovej adrese Poskytovateľa podpora@servis-repas.sk alebo prostredníctvom formulára na Internetovej stránke. Ak bolo predmetom Zmluvy aj dodanie tovaru, je Zákazník povinný v zmysle Zákona vrátiť Poskytovateľovi tovar funkčný a nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva a záručného listu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Zákazníka musí byť zachovaná.
  • Odstúpením od Zmluvy v časti dodania tovaru nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutú Poskytovanú službu. Okrem uvedeného sú Zákazník a Poskytovateľ povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.
  • Ak má v čase odstúpenia od Zmluvy Zákazník finančné záväzky voči Poskytovateľovi za iné poskytované služby a Poskytovateľ má vrátiť Zákazníkovi finančné prostriedky, prednostne sa vyrovnajú finančné záväzky Zákazníka voči Poskytovateľovi, až následne po ich vyrovnaní sa zasielajú finančné prostriedky Zákazníkovi.
  • Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.
  • Pred odstúpením od zmluvy je zákazník povinný informovať dodávateľa o svojom zámere odstúpiť a riešiť prípadné problémy prostredníctvom stránky https://eshop.servis-repas.sk/riesenie-problemov/. Samostatné dodanie podpísaných dokumentov bez predošlého riešenia problémov nie je možné akceptovať.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy upozorňujeme, že z celkovej hodnoty vašej objednávky bude odpočítaný poplatok za spracovanie platby, ktorý pokrýva náklady spojené s transakciami platobnej brány a banky. Tento poplatok, vo výške 0,59 % + 0,10 EUR, bol už zahrnutý v pôvodnej cene produktu, ktorý ste zakúpili.

V prípade, že identifikujeme nezrovnalosti alebo pokusy o falšovanie informácií v súvislosti s procesom odstúpenia od zmluvy, alebo máme dôvody domnievať sa, že postupujete v rozpore s dobrou vierou, považujeme takéto konanie za podvodné. V dôsledku toho bude váš účet spolu s pridruženým e-mailom zablokovaný a odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zamietnuté.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár je potrebné dôkladne vyplniť, podpísať, v prípade firmy opečiatkovať a následne naskenovať a zaslať na adresu podpora@servis-repas.sk

Kompletné znenie VOP & GDPR nájdete na tejto adrese https://eshop.servis-repas.sk/obchodne-podmienky/