Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies

Poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu

Vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Digital Coach s. r. o.
Sídlo: Odborárov 551/16 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 36094/V
IČO: 47845333

DIČ: 2024118580

IČ DPH: SK2024118580
Bankový účet: SK45 0900 0000 0050 5911 9359

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:

Email: podpora@servis-repas.sk

Tel. č.: +421 911 707 474

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), ďalej v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách v platnom znení poskytuje Dotknutej osobe - (Kupujúcemu), od ktorej Prevádzkovateľ (Predávajúci) získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

Odkazy

Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

Spracúvané osobné údaje

Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania osobných údajov

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:

 • evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv s tretími osobami.
 • spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa.
 • dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných predpisov.
 • činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.
 • Newsletter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) Váš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania priameho marketingu

Článok 6 ods.1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy nakoľko pri objednávke tovaru (predzmluvný vzťah) najčastejšie dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (uzavretej na diaľku medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a dotknutou osobou a s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.) dochádza tak k spracúvaniu osobných údajov zákazníka bez súhlasu zákazníka.

Článok 6 ods.1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na plnenie účelu fakturácie, evidencie účtovných dokladov a ďalších nevyhnutných s tým súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa internetového obchodu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.

Článok 6 ods. 1 písm. f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies, scripts, a pixels

 

 • Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies, scripts a pixels:
 • Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať
 • Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.
 • Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.
 • Cookies sa delia
 • Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.
 • Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
 • Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
 • Ako kontrolovať súbory cookies:
 • Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
 • Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:
 • Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke www.cookieserve.com a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://eshop.servis-repas.sk/
 • Technické alebo funkčné cookies – k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Doba trvania cookies 2 roky.
 • Štatistické cookies - k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Doba trvania cookies 2 roky.
 • Marketingové a reklamné cookies - k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Doba trvania cookies 2 roky.
 • Cookies sprístupňované tretím stranám:
 • Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete support.google.com/analytics

 

Zodpovedná osoba

Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy. V prípade ak Dotknutá osoba súhlasila so zasielaním reklamných emailov a obdobných ponúk osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na tieto účely až do času dokedy Dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá. Najdlhšie však po dobu 10 rokov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

 

 • štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa.
 • osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľa.
 • obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softvéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.
 • Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zoznam tretích subjektov - sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby:

 • Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky
 • Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727 – tretí subjekt zabezpečujúci sledovanie spokojnosti s fungovaním webového sídla a zabezpečujúci fungovanie služby Overené zákazníkmi

 

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 • Právo namietať podľa čl. 21 GDPR
 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa čl. 20 GDPR
 • Právo odvolať súhlas podľa čl. 7 GDPR (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov. podľa čl. 77 GDPR

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.


Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako môžete naplniť svoje práva?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Emailom: podpora@servis-repas.sk

poštou na adresu sídla: Odborárov 551/16 052 01 Spišská Nová Ves

elektronicky kliknutím na nasledovné odkazy:

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

Obchodne podmienky

Reklamacny poriadok

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle predávajúceho 1.03.2024