Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

Všeobecné obchodné podmienky na poskytované on-line služby

 

Časť I. Predmet Obchodných podmienok

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb (ďalej len ako „VOP“) sú vydané spoločnosťou:
  1. Názov spoločnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. IČ DPH: SK2024118580
  6. Vložka číslo: súdom Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastúpenie spoločnosti: Pavol Pagáčik, konateľ (ďalej len „Poskytovateľ“).
 • Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Poskytovaných služieb vydané Poskytovateľom upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré si objednajú a využijú Poskytované služby Poskytovateľa a tovarov viažucich sa na tieto Poskytované služby.

 

Časť II. Vymedzenie základných pojmov

„Zákazník“ alebo aj „Príjemca“ je osoba, ktorá si u Poskytovateľa objednala Poskytované služby.

„Služba“ alebo aj „Poskytovaná služba“ je akákoľvek služba poskytovaná Poskytovateľom, vrátane elektronických služieb poskytovaných na diaľku. Poskytovaná služba a jej obsah je definovaná v Cenníku Poskytovaných služieb. Súčasťou Poskytovanej služby môže byť aj dodanie tovaru, ak je pre poskytnutie Poskytovanej služby nevyhnutný. VOP pre dodanie tovaru sú obsiahnuté v samostatnej dokumentácii na Internetovej stránke.

„Elektronická služba“  je služba poskytovaná prostredníctvom Internetových stránok Poskytovateľa, najmä on-line služby, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky vo forme video-školení, príkladov z praxe, vizuálnych, audio-vizuálnych a iných zvukových nahrávok, textov alebo ich vzájomnej kombinácie.

„Objednávka“ je objednávka Zákazníka adresovaná Poskytovateľovi, ktorou Zákazník prejaví záujem o poskytnutie Poskytovanej služby. Objednávka zákazníka môže byť elektronická, telefonická alebo osobná v rámci vymedzeného rozsahu poskytovaných služieb určených Cenníkom.

„Zmluva“ je zmluva o poskytnutí Poskytovanej služby uzavretá medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na základe Objednávky. Zmluvou vzniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť Poskytovanú službu v dohodnutom rozsahu a za stanovených podmienok a Zákazníka riadne a včas zaplatiť cenu za dohodnutú Poskytovanú službu. Za zmluvu sa považuje aj zmluvný vzťah založený rámcovou zmluvou o spolupráci a poskytovaní služieb uzavretou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, na základe ktorej sú uzatvárané individuálne objednávky.

„Internetová stránka“ alebo „Stránka Poskytovateľa“ je internetová stránka Poskytovateľa pre objednávanie a sledovanie stavu objednaných Poskytovaných služieb, ak to povaha služby umožňuje, a to pod doménovým menom www.servis-repas.sk.

„Servisná linka“ je telefonická linka Poskytovateľa +421 911 707 474, prostredníctvom ktorej je možné zadávať Objednávky. Servisná linka slúži aj ako zákaznícka linka pre účely Poskytovaných služieb. Servisnou linkou môže byť aj iná, Poskytovateľom určená telefonická linka.

„Zákaznícky portál“ je portál umiestnený na Internetovej stránke, ktorý umožňuje Zákazníkovi po prihlásení sa číslom Objednávky alebo iným Poskytovateľom určeným spôsobom sledovať stav vybavenia Objednávky, ak to povaha služby umožňuje.

„Podmienky“ alebo „VOP“ sú tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Poskytovaných služieb. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou každej Zmluvy. Aktuálne znenie Podmienok je dostupné na Internetovej stránke.

„Cenník“ je Cenník pre poskytovanie Poskytovaných služieb vydaný Poskytovateľom, ktorý obsahuje rozsah a cenu jednotlivých Poskytovaných služieb poskytovaných Poskytovateľom, ak to povaha služby umožňuje. Cenník je súčasťou každej Zmluvy a nezahŕňa všetky služby poskytované Poskytovateľom. Aktuálne znenie je dostupné na Internetovej stránke.

 

Časť III. Objednanie Poskytovanej služby a uzavretie Zmluvy

 

Článok 1.

Objednávka Poskytovanej služby

 1. Zákazník je oprávnený zadať Poskytovateľovi Objednávku prostredníctvom týchto predajných kanálov, ktorými sú:
  1. Internetová stránka,
  2. Servisná linka,
  3. prevádzka Poskytovateľa na adrese: Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika.
 2. Zákazník je oprávnený zvoliť si Poskytovanú službu, ktorú požaduje. Rozsah ponuky Poskytovaných služieb vrátane jej podmienok je oprávnený určiť Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený svoju ponuku alebo možnosti objednávania a poskytovania Poskytovaných služieb pri využití uvedených predajných kanálov meniť, prípadne dočasne alebo trvalo obmedziť.
 3. Poskytovateľ je oprávnený neumožniť zadanie Objednávky, ak v danom čase: a. Zákazník nespĺňa všetky podmienky na uzavretie Zmluvy alebo b. Poskytovateľ eviduje platnú, ešte nevybavenú Objednávku Zákazníka na uzavretie danej Zmluvy vo vzťahu k danej Poskytovanej službe.
 4. Zákazník je pri zadávaní Objednávky povinný poskytnúť svoje a pravdivé údaje nevyhnutné na jej vybavenie a to v rozsahu:
 5. ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa - meno, priezvisko, email a telefónne číslo a v prípade Poskytovanej služby poskytovanej priamo u Zákazníka aj adresu pre poskytnutie Poskytovanej služby,
 6. ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu – obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ IČ DPH (ak je registrovaný platiteľ DPH) , email a telefónne číslo kontaktnej osoby oprávnenej za ňu konať.

Za správnosť údajov a oprávnenosť poskytnutia údajov zodpovedá Zákazník. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od Zákazníka aj poskytnutie ďalších informácií, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie Poskytovanej služby (napr. typ Poskytovanej služby, čas, kedy žiada Zákazník jej poskytnutie a iné). Tieto informácie je Zákazník povinný uviesť v rámci Objednávky riadne, pravdivo a úplne. Inak nebude možné poskytnúť Poskytovanú službu riadne a včas.

 1. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou Poskytovaných služieb zadaných v Objednávke, vrátane ceny uvedenej v čase zadania Objednávky odo dňa zadania Objednávky až do momentu zániku Objednávky v zmysle týchto Podmienok alebo úplného poskytnutia Služby a zaplatenia ceny, ak nie je v Zmluve uvedené inak. Zákazník je viazaný svojou Objednávkou 30 dní odo dňa jej doručenia Poskytovateľovi.
 2. Zákazník si môže vybrané Poskytované služby objednať prostredníctvom:
 3. prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke;
 4. prostredníctvom Servisnej linky. Prevádzková doba Servisnej linky je zverejnená na Internetovej stránke;
 5. prostredníctvom zamestnanca Poskytovateľa, ktorý je dostupný na prevádzke Poskytovateľa.
 6. Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa Zákazníkom/Zákazníkom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o Poskytovaných službách.

Článok 2

Uzavretie Zmluvy

 • Zmluva je uzavretá dňom prijatia Objednávky zadanej Zákazníkom zo strany Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ môže prijatú Objednávku odmietnuť do 48 hodín od jej zadania do systému a to aj bez udania dôvodu, ak je vykonanie predmetu Objednávky nemožné alebo znemožnené.
 • Poskytovateľ doručí potvrdenie prijatia Objednávky Zákazníkovi formou e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka, ak je pri zadaní Objednávky Zákazníkom uvedená alebo do Zákazníckeho portálu. Zákazník je v rámci Zákazníckeho portálu, po jeho prihlásení sa číslom Objednávky, prípadne iným Poskytovateľom určeným spôsobom, oprávnený sledovať stav a priebeh vybavenia Objednávky a poskytnutia Poskytovanej služby. Uvedené sa neuplatní na Poskytované služby poskytované priamo na Prevádzke poskytovateľa.
 • Ak je predmetom Objednávky Poskytovaná služba, pri ktorej sa vyžaduje návšteva zamestnanca Poskytovateľa u Zákazníka, je prijatie Objednávky doručené Zákazníkovi pri návšteve zamestnanca za účelom poskytnutia Poskytovanej služby.
 • Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť Objednávku a uzavretie Zmluvy so Zákazníkom, ak:
  1. poskytnutie Poskytovanej služby nie je možné na požadovanom mieste, alebo v požadovanom rozsahu, alebo za podmienok požadovaných Zákazníkom, alebo
  2. Poskytovateľ nemá záruku od Zákazníka, že bude dodržiavať Zmluvu, najmä vzhľadom k tomu, že Zákazník je/bol dlžníkom Poskytovateľa a je dôvodné predpokladať, že Zákazník nebude riadne a včas plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo
  3. uzavretie Zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo
  4. Zákazník nesúhlasí s Obchodnými podmienkami a Cenníkom, alebo
  5. Zákazník riadne nevyplní Objednávku, resp. je neurčitá alebo nesplní povinnosť podľa bodu 4, článku 1, časti III. týchto Podmienok
  6. Zákazník požaduje poskytnutie Poskytovanej služby na zariadení, voči ktorému Poskytovateľ Poskytovanú službu neposkytuje, alebo ktoré nespĺňa predpoklady určené podmienkami Poskytovanej služby.
 • Uzavretím Zmluvy vzniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi zvolenú Poskytovanú službu v dohodnutom čase a dohodnutom mieste (ak je dohodnuté poskytnutie Poskytovanej služby s výjazdom zamestnanca) a záväzok Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Poskytovanej služby dohodnutú cenu.

 

Článok 3

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

 

 • Zoznam služieb zverejnených v Cenníku alebo na Internetových stránkach je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť služieb bude pre Zákazníka potvrdená na základe dopytu Zákazníka.
 • Zákazník sa riadi pokynmi zverejnenými na internetových stránkach a súčasne pokynmi poskytovateľa doručenými emailom alebo iným komunikačným prostriedkom.
 • Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Zákazníkom prostredníctvom internetových stránok  alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Zákazníka, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. Poskytovateľ je povinný informovať Zákazníka o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vzhľad a rozsah služieb, nahradiť ich podobnými službami a priebežné služby rozvíjať.
 • Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Zákazníka, je Zákazník povinný takúto súčinnosť poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch keď poskytovateľ požiada Zákazníka o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby Zákazníkovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v danom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný Zákazníka bezodkladne informovať. V prípade ak Zákazník nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 • Zákazník je povinný prevziať službu v mieste zmluvnými stranami v mieste uvedenom v objednávke. Čas poskytnutia služby bude uvedený vždy v objednávke, ktorý bude potvrdená poskytovateľom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu  služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje Zákazníka elektronicky e-mailom alebo telefonicky.
 • Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s poskytovateľom.
 • Prístup k internetovým stránkam a ich používanie Zákazníkom je bezplatné. Obsah internetových stránok je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej len ako „obsah“).
 • Služby ponúkané prostredníctvom internetového portálu sú informačnými službami. Služby poskytované Poskytovateľom nie sú zákonným poradenstvom ani zákonnými službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií má iba všeobecný, sumarizačný, ale najmä informatívny charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie prevzaté tretími stranami, ktoré sú súčasťou obsahu internetových stránok.
 • Články uverejnené na internetových stránkach sú chránené autorským právom. Zákazník berie na vedomie, že dodávané služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Poskytovateľa.
 • Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a Zákazníkom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Zákazník má právo využívať služby výlučne ako konečný Zákazník a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu služby. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách, resp. akýmkoľvek spôsobom.
 • Obsah je chránený autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre vlastnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely. Kliknutím na niektoré odkazy na internetových stránkach môže dôjsť k ich opusteniu a k presmerovaniu Zákazníka na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za ich obsah, ani za prípadnú škodu, ktorá môže Zákazníkovi vzniknúť v dôsledku

 

Článok 4

Komunikácia pri poskytovaní služieb

 • Zákazník súhlasí s  telefonickou komunikáciou, elektronickou komunikáciou (e-mail, sociálne siete), s komunikáciou prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (Skype, Google), a za týmto účelom poskytne poskytovateľovi svoj mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Zákazník povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 • Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj Zákazník sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.
 • Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj Zákazník povinní zabezpečiť, aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.
 • V prípade, že Zákazník nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodanou službou, má právo napísať na e-mail podpora@servis-repas.sk. Pokiaľ reklamácia Zákazníka nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že poskytovateľ mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona č. 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi poskytovateľom a Zákazníkom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. môže od Zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku.

 

Časť IV. Cena a platobné podmienky

Článok 1

Cena za služby

 • Cena za poskytovanú alebo požadovanú Poskytovanú službu je uvedená v Objednávke alebo Rámcovej zmluve. Ceny Poskytovaných služieb sú uvedené v Cenníku.
 • Zákazník je povinný uhrádzať svoje záväzky riadne a včas. Ak nie je dohodnuté inak, najmä v zmysle bodu 9. tejto časti, je Zákazník oprávnený uhradiť cenu v hotovosti, a bezhotovostným prevodom v prípade Poskytovanej služby Online. V prípade neuhradenia ceny Poskytovanej služby, ako aj akéhokoľvek iného peňažného záväzku Zákazníka voči Poskytovateľovi riadne a včas, má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov.
 • Cena sa platí priamo pri poskytnutí Poskytovanej služby, v odôvodnených prípadoch je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj úhradu vopred na základe predfaktúry. Ak ide o Poskytovanú službu Online Poskytovateľ požaduje uhradenie pri poskytnutí služieb. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Poskytovanú službu skôr, ako je cena uhradená.
 • Ak Poskytovateľ neposkytne Poskytovanú službu, cena nebude Zákazníkovi účtovaná.
 • Všetky ceny za Poskytované služby sú Zákazníkovi fakturované na základe faktúry. Pri objednaní Poskytovanej služby Online, obdrží Zákazník faktúru po úhrade ceny za Poskytovanú službu prostredníctvom emailu, ak je Zákazníkom v Objednávke zadaná a je mu sprístupnená aj prostredníctvom Zákazníckeho portálu. Pri Poskytovanej službe Výjazd alebo priamo na prevádzke je faktúra doručená Zákazníkovi po vykonaní Poskytovanej služby.
 • Vystavená faktúra je vyhotovená v elektronickej forme, ak nie je dohodnuté jej zasielanie v listinnej forme. Elektronickú faktúru doručuje Poskytovateľ v zmysle predchádzajúceho bodu. Zákazník zároveň udeľuje súhlas s príslušným zákonom o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Poskytovateľ vyúčtoval služby faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme a berie na vedomie, že Poskytovateľ mu nie je v takomto prípade povinný doručiť faktúru aj v listinnej forme.
 • V prípade pochybností sa elektronická faktúra zaslaná Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty na určenú emailovú adresu Zákazníka, považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej odoslania Zákazníkovi. Zákazník je oprávnený namietať jej nedoručenie, ak je to možné, bez zbytočného odkladu po tom, čo túto skutočnosť zistil.
 • Náklady spojené s úhradou faktúr alebo s prijatím preplatkov úhrady faktúr vrátených Zákazníkovi znáša v plnom rozsahu Zákazník.
 • Zákazník súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zákazníka voči Poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Zákazníka, na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, ak neuhradil cenu Poskytovaných služieb alebo iných platieb vyúčtovaných faktúrou v lehote splatnosti a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie. Náhradu nákladov spojených s upomienkou oneskorenej platby vo forme sankčného poplatku vo výške podľa Cenníka, ako aj všetky náklady spojené s mimosúdnym, súdnym alebo exekučným vymáhaním znáša Zákazník.
 • Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam vyplývajúcim zo Zmluvy, voči pohľadávkam Zákazníka, jednostranným započítaním. Poskytovateľ o započítaní informuje Zákazníka formou vystavenej faktúry.
 • Zmluva je účinná zaplatením celej ceny za tovar alebo službu Dohodnutej v objednávke. Až zaplatením ceny v plnej výške prechádzajú na zákazníka všetky majetkové práva spojené s dodaným tovarom, službou alebo dokumentáciou.

 

Článok 2

Zmluvné pokuty

 • V prípade, ak Zákazník objednanú službu neprevezme v lehote platnosti uvedenej v objednávke, Zákazníkovi zaniká právo na poskytnutie služby a poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradenú sumu Zákazníkom teda prepadá ako zmluvná pokuta.
 • Zákazník môže požiadať poskytovateľa o zmenu termínu dodania služby maximálne dvakrát. V prípade, ak Zákazník objednanú službu neprevezme ani na druhý krát zmenený termín (resp. ďalší krát požiada o zmenu termínu poskytnutia služby), vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne Zákazníkovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí druhý krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením Zákazníka od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Zákazníka na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).
 • V prípade, ak Zákazník požiada o zmenu termínu poskytnutia služby v deň, ktorý je zmluvnými stranami dohodnutý ako deň poskytnutia služby, ak sa v dohodnutý termín poskytnutia služieb nedostaví na vopred dohodnuté miesto ich poskytnutia, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne Zákazníkovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí 2. krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením Zákazníka od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Zákazníka na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).
 • V prípade, ak Zákazník odstúpi od zmluvy o poskytnutí služieb v deň, kedy má byť na základe dohody zmluvných strán poskytnutá, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Zákazníka na vrátenie zaplatenej ceny služby.

 

Časť V. Zodpovednosť za škodu

 • Poskytovateľ a Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 • Poskytovateľ a Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené zavineným porušením svojich povinností; zodpovednosť Poskytovateľa za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia, chybného poskytnutia Poskytovanej služby je obmedzené na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia Služby.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za:
  1. akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom Zákazníka alebo tretích osôb na základe poskytnutia informácií Poskytovateľom. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z využitia informácií Zákazníkom.
  2. škodu spôsobenú Zákazníkovi najmä, nie však výlučne, tým, že Zákazník uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím služby
  3. škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán,
  4. škodu vzniknutú Zákazníkovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetových stránok
  5. za rýchlosť Zákazníkom používaného internetového pripojenia - Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje Zákazníkovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových stránok, za odkazy na iné internetové stránky,
  6. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Poskytovanej služby diagnostikované ako chybné,
  7. škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného Zákazníkom, tretími stranami alebo softvérom, o ktorého inštaláciu požiadal Zákazník Poskytovateľa,
  8. nesplnenie Poskytovanej služby v prípade prekážok spôsobených Zákazníkom, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti,
  9. nelegálnym softvérom inštalovaným Zákazníkom alebo inými osobami,
  10. škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením,
  11. škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany Zákazníka,
  12. škody na softvérovom vybavení Zákazníka, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať,
  13. škodu spôsobenú nesplnením ktorejkoľvek podmienky alebo povinnosti Zákazníka stanovených Zmluvou, vrátane jej súčastí,
  14. škody, ktoré na zariadeniach Zákazníka vznikli následkom neodborného zaobchádzania Zákazníka alebo iných osôb,
  15. škody spôsobené absenciou antivírových programov,
  16. nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému alebo zamestnanca Zákazníka tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a zamestnanca Zákazníka, ku ktorej došlo v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Zákazníkom,
  17. škody spôsobené poskytovateľmi iných služieb ako Poskytovaných služieb,
  18. škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát,
  19. škody spôsobené na nehnuteľnosti, ak súvisia s poskytovanou službou, v dôsledku inštalácie zariadení a ich príslušenstva Zákazníkovi, najmä vyplývajúce z technickej povahy muriva alebo iného materiálu nehnuteľnosti alebo z povahy samotnej nehnuteľnosti (napr. ak je nehnuteľnosť súčasťou pamiatkového fondu) a ak o nich Poskytovateľ vopred neinformoval,
  20. škodu spôsobenú v dôsledku Vyššej moci.
 • Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služieb); povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 • Zákazník zodpovedá za splnenie všetkých ohlasovacích povinností, získanie potrebných povolení a splnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov na ochranu pamiatkového fondu, ktoré súvisia s poskytnutím Poskytovanej služby a prípadnou inštaláciou zariadenia na dotknutú nehnuteľnosť.
 • Zákazník zodpovedá Poskytovateľovi za škodu spôsobenú:
  1. porušením povinností Zákazníka vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to osobne Zákazníkom alebo treťou osobou, ktorej umožnil Zákazník prístup k Poskytovanej službe alebo jej časti, hoci aj z nedbanlivosti,
  2. neoprávneným využívaním alebo zneužívaním Poskytovanej služby.

Časť VI. Ukončenie Zmluvy alebo zrušenie Objednávky

 • Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred tým, ako došlo k poskytnutiu Poskytovanej služby Poskytovateľom.
 • Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, nemá Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).
 • Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Zákazník v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Zákazníka.
 • Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, alebo v prípade elektronických licencií s elektornickým doručením po získaní unikátneho produktového čísla umožňujúc inštaláciu a aktiváciu softvéru. V prípade poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 2011/83/EU a slovenského zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou na prevádzke Poskytovateľa, poštou na Digital Coach s.r.o., prevádzka Ing. kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo na emailovej adrese Poskytovateľa podpora@servis-repas.sk alebo prostredníctvom formulára na Internetovej stránke. Ak bolo predmetom Zmluvy aj dodanie tovaru, je Zákazník povinný v zmysle Zákona vrátiť Poskytovateľovi tovar funkčný a nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva a záručného listu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Zákazníka musí byť zachovaná.
 • Odstúpením od Zmluvy v časti dodania tovaru nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutú Poskytovanú službu. Okrem uvedeného sú Zákazník a Poskytovateľ povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.
 • Ak má v čase odstúpenia od Zmluvy Zákazník finančné záväzky voči Poskytovateľovi za iné poskytované služby a Poskytovateľ má vrátiť Zákazníkovi finančné prostriedky, prednostne sa vyrovnajú finančné záväzky Zákazníka voči Poskytovateľovi, až následne po ich vyrovnaní sa zasielajú finančné prostriedky Zákazníkovi.
 • Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.
 • Pred odstúpením od zmluvy je zákazník povinný informovať dodávateľa o svojom zámere odstúpiť a riešiť prípadné problémy prostredníctvom stránky https://eshop.servis-repas.sk/riesenie-problemov/. Samostatné dodanie podpísaných dokumentov bez predošlého riešenia problémov nie je možné akceptovať.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy upozorňujeme, že z celkovej hodnoty vašej objednávky bude odpočítaný poplatok za spracovanie platby, ktorý pokrýva náklady spojené s transakciami platobnej brány a banky. Tento poplatok, vo výške 0,59 % + 0,10 EUR, bol už zahrnutý v pôvodnej cene produktu, ktorý ste zakúpili.
 • V prípade, že identifikujeme nezrovnalosti alebo pokusy o falšovanie informácií v súvislosti s procesom odstúpenia od zmluvy, alebo máme dôvody domnievať sa, že postupujete v rozpore s dobrou vierou, považujeme takéto konanie za podvodné. V dôsledku toho bude váš účet spolu s pridruženým e-mailom zablokovaný a odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zamietnuté.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár je potrebné dôkladne vyplniť, podpísať, v prípade firmy opečiatkovať a následne naskenovať a zaslať na adresu podpora@servis-repas.sk

 •  
 • Časť VII. Ochrana osobných údajov
 • Dotknutá osoba (Kupujúci alebo Zákazník) potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že bola Prevádzkovateľom (Predávajúcim) poučená nasledovne:
 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „Kupujúci“, „Zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje (ďalej len „OÚ“) predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na Stránke
 • Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe v právnom postavení prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“),j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.
 • Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa (§ 19 ods. 1 písm. a) Zákona) sú:
  1. Názov spoločnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. IČ DPH: SK2024118580
  6. Vložka číslo: súdom Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastúpenie spoločnosti: Pavol Pagáčik, konateľ (ďalej len „Poskytovateľ“).
 • Účel spracúvania OÚ, na ktorý sú OÚ určené, ako aj právny základ spracúvania OÚ (§ 19 ods. 1 písm. c) Zákona):
  1. Účel spracúvania OÚ: na účely prípravy a vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim (Dotknutej osoby) a predávajúcim (Prevádzkovateľa), vystavenie potvrdenia objednávky, daňového dokladu, zabezpečenie predzmluvných vzťahov, identifikácia Zákazníka, potvrdenie objednávky telefonicky alebo elektronicky, doručenie tovaru, registrácia na Stránke Prevádzkovateľa
  2. Právny základ spracúvania OÚ: súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona)
 • Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (§ 19 ods. 1 písm. d) Zákona):
 • OÚ nie spracúvané na základe takéhoto právneho základu.
 • Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (§ 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
  1. Názov spoločnosti: Digital Coach s.r.o.
  2. Adresa: Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika
  3. IČO: 47845333
  4. DIČ: 2024118580
  5. IČ DPH: SK2024118580
  6. Vložka číslo: súdom Košice I., odd.:Sro, vložka č. 36094/V
  7. Zastúpenie spoločnosti: Pavol Pagáčik, konateľ (ďalej len „Poskytovateľ“).
 • Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia (§ 19 ods. 2 písm. a) Zákona):
 • po dobu troch dvoch (2) rokov odo dňa poskytnutia alebo do udelenia súhlasu na spracovanie
 • Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (§ 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
 • Prevádzkovateľ nevykonáva a nebude vykonávať takýto prenos.
 • Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k OÚ týkajúcich sa Kupujúceho/Zákazníka, o práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietať spracúvanie OÚ, ako aj o práve na prenosnosť OÚ (§ 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
 • Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:
 1. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).
 • Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 •  
 • Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.
 •  
 • V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
 •  
 1. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 •  
 • Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.
 •  
 • V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
 •  
 1. Právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak
 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ a neexistuje iný právny základe pre spracúvanie OÚ
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak
 • Dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie OÚ je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
 • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 •  
 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
 •  
 1. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí ak:
 • sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a
 • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami
 • Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (§ 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 • Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona (§ 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
 • Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.
 • Návrh na začatie konania musí obsahovať:
 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
 • Vzor návrhu na začatie konania je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Vymedzenie, či poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov (§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
 • Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na prípravu a uzavretie zmluvy, zakladajúcej obchodno-právny  vzťah medzi Dotknutou osobou ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim.
 • Neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že Prevádzkovateľ nebude disponovať základnými údajmi o Dotknutej osobe a objektívne nebude môcť pripraviť návrh zmluvy a bez ich udelenia nemôže Prevádzkovateľ ako predávajúci nemôže zmluvu riadne plniť a teda ju nemôže s kupujúcim ani uzavrieť.
 • Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
 • Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.
 • Osoba zodpovedajúca za správnosť pravidiel ochrany osobných údajov: Peter Formela, gdpr.helpgas@gmail.com
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • Časť VIII. Reklamačný poriadok
 • Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Zákazník je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (na mailovú adresu podpora@servis-repas.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí., môže  poskytovateľovi podať emailom (na mailovú adresu podpora@servis-repas.sk)  alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby,  deň jej dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 • V prípade, ak Zákazník nie je spokojný s Poskytnutou službou, je oprávnený podať reklamáciu, a to písomne na sídle Poskytovateľa alebo prevádzke Poskytovateľa, zaslaním poštou na prevádzku Poskytovateľa, prípadne prostredníctvom hore uvedenej emailovej adresy. Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku (t.j. v inej ako listinnej forme na adresu Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety), ak sa ním namieta vada poskytnutej Poskytovanej služby, prípadne tovaru, sa považuje za reklamáciu, na základe ktorej vznikajú Zákazníkovi a Poskytovateľovi práva a povinnosti podľa tejto časti iba v prípade, ak je Zákazníkom doplnený originál podnetu v listinnej forme najneskôr do 3 pracovných dní.
 • Predmetom reklamačného konania medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na základe tohto Reklamačného poriadku môže byť Poskytovaná služba, prípadne jej časť (aj v prípade, ak je súčasne s poskytnutím služby dodaný Zákazníkovi tovar), pokiaľ boli poskytnuté Poskytovateľom.
 • V reklamácii je Zákazník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, číslo Objednávky, popis Poskytovanej služby, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať premet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.
 • Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má právo Poskytovateľ vyzvať Zákazníka o ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenie informácií.
 • Poskytovateľ vydá Zákazníkovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie a v tejto dobe. Poskytovateľ tiež vydá Zákazníkovi o vybavení reklamácie a dobe jej trvania písomný doklad v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia, ak nie je dohodnuté inak.
 • Ak je vada odstraňovaná na zariadení, ktoré bolo predmetom poskytovanej služby, je Zákazník povinný si na výzvu Poskytovateľa zariadenie prevziať, inak je Poskytovateľ oprávnený postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník. Reklamácia Služby Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom.
 • Ak je Poskytovaná služba poskytnutá chybne, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ vadu odstráni najdlhšie v lehote 30 dní od jej prevzatia. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo ak ju Poskytovateľ neodstráni v dohodnutej lehote, má Zákazník právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Poskytovanej služby. Týmto nie sú dotknuté právo na náhradu účelne vynaložených nákladov Poskytovateľa na zabezpečenie reklamácie tovaru, ak nie je možné zabezpečiť dodanie predmetu reklamácie Poskytovateľovi podľa týchto Podmienok.
 • Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od jeho dodania môže Poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho dodania a Poskytovateľ ju zamietol, Poskytovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar v takomto prípade zaslaný na odborné posúdenie osobe uvedenej Poskytovateľom v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Poskytovateľ. Ak Zákazník takýmto odborným posúdením preukáže zodpovednosť Poskytovateľa za vadu tovaru, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania takéhoto odborného posúdenia záručná doba neplynie. Poskytovateľ v takomto prípade Zákazníkovi uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Zákazník má právo na bezplatnú výmenu tovaru za tovar rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od Zmluvy v časti dodania tovaru, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií a Zákazník si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:
  1. na tovare sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady,
  2. nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote,
  3. výskyt väčšieho počtu vád – na tovare sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne tri samostatné vady, pričom každá z týchto vád bráni v jeho riadnom užívaní,
  4. opätovný výskyt vady – na tovare sa počas záručnej doby vyskytla opätovne tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná.
 • Ak Zákazníkovi vzniklo právo na bezplatnú výmenu tovaru, ktoré si Zákazník uplatnil, avšak Poskytovateľ nemá k dispozícii na výmenu tovar rovnakej značky a typu, a teda nie je zo strany Poskytovateľa plnenie možné, je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu, za ktorú tovar od neho nadobudol pod podmienkou, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v časti dodania tovaru a tento chybný tovar Poskytovateľovi zároveň vráti.
 • Ak ide o vadu tovaru, ktorý bol Zákazníkovi dodaný Poskytovateľom za nižšiu cenu alebo ako použitý, Zákazník má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Poskytovateľ však nezodpovedá v prípade použitých tovarov za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a v prípade tovarov predávaných za nižšiu cenu za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Poskytovateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 •  
 • Časť IX. Záruka a záručné podmienky
 • Poskytovateľ poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť poskytovaných služieb a s tým súvisiacich dodávaných tovarov. S cieľom dodržania záručných podmienok je Zákazník povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na poskytnutej Poskytovanej službe spolu s dodaným tovarom (pre účely tejto časti spolu ako „dielo“), je povinný ju používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach.
 • Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:
  1. bola vada spôsobená neodborným používaním diela alebo v rozpore s návodom na používanie, ak bol dodaný,
  2. bola vada spôsobená Zákazníkom alebo treťou stranou,
  3. boli na diele vykonané následne úpravy, opravy alebo iné neodborné manipulácie,
  4. bol vykonaný zásah do diela inou osobou,
  5. bola na tovare porušená plomba,
  6. pri uplatňovaní záručnej opravy (reklamácie) nebol predložený platný originál záručného dokladu,
  7. bolo dielo mechanicky poškodené,
  8. bolo dielo skladované alebo používané mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
  9. bolo dielo skladované alebo používané vo vlhkom, v prašnom, chemicky znečistenom prostredí či inak vystavované vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, mráz, dážď, slnko a pod.).
 • Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady zavinené:
  1. živelnou pohromou,
  2. opotrebovaním v dôsledku používania diela (škrabance, ošúchanie a pod.),
  3. nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním diela (napr. skrat kontaktov konektora kovovou mincou, sponkou a pod.),
  4. nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou s dielom, a to i v rámci jeho spájania s príslušenstvom,
  5. pripojením alebo používaním s neoriginálnym príslušenstvom.
 • Poskytovateľ taktiež nezodpovedá:
  1. za nedostatočnú kvalitu požadovaného účinku Poskytovanej služby, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou, úpravou alebo opravou podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, ktoré zamestnanec Poskytovateľa vopred neodporúčal, alebo ak pri Poskytovanej službe neboli na žiadosť Zákazníka použité všetky komponenty montážnej súpravy alebo tie komponenty, ktoré odporučil zamestnanec Poskytovateľa alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť Zákazníka neštandardné alebo ak na žiadosť Zákazníka boli použité komponenty, ktoré nedodal Poskytovateľ ale Zákazník,
  2. za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou diela na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia,
  3. za kvalitu prenosu a dôsledky spôsobené neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ diela alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.
 • Príklady uvedené v predchádzajúcich bodoch 2. a 3. nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada diela bola spôsobená Zákazníkom, poškodením diela, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou, neštandardne vykonanou montážou, neštandardnou úpravou, neštandardnými doplnkami alebo iným porušením záručných podmienok, a Zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť, vadu reklamoval, môže Poskytovateľ od Zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú tým Zákazník Poskytovateľovi spôsobil.
 • Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok tohto reklamačného poriadku zabezpečený bezplatný záručný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany Zákazníka dodržané stanovené podmienky pre používanie diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela Zákazníkom.
 • Pokiaľ nie je v záručnom doklade uvedené inak, záručná doba v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, trvá:
  1. 3 mesiace na Poskytovanú službu,
  2. 24 mesiacov na tovar a príslušenstvo k tovaru (príslušenstvo, ktoré tvorí súčasť balenia tovaru).
 • Záručná doba na iné dodávané súčasti (softvér, súčasti Služieb alebo tovarov dodávané Zákazníkom) nie je viazaná na služby poskytované Poskytovateľom, a teda Poskytovateľ za ne nepreberá záruku. V prípade uplatnenia reklamácie na softvér Poskytovateľ odporučí Zákazníka na príslušné ustanovenia licenčných podmienok príslušného softvéru, prípadne iný postup vhodný na odstránenie vád softvéru.
 • Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol Zákazník po skončení opravy povinný dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 • V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba na vymenený nový tovar odo dňa prevzatia nového tovaru.
 • Záručným dokladom je:
  1. Záručný list vydaný Zákazníkovi Poskytovateľom pri poskytnutí Poskytovanej služby. Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva záručného listu, potvrdený odtlačkom pečiatky Poskytovateľa, dátumom predaja a podpisom oprávnenej osoby. Neoprávnene dodatočne upravovaný alebo pozmenený záručný list je neplatný. Každá oprava vykonaná počas záručnej doby je autorizovaným servisom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do záručného listu.
  2. Faktúra alebo pokladničný doklad o úhrade ceny vydaný Poskytovateľom alebo protokol o poskytnutí Poskytovanej služby, ktorý je záručným dokladom iba v prípade, že sa pri poskytnutí Poskytovanej služby nevydáva záručný list.
  3. Doklad o vybavení reklamácie, ktorý sa vydá Zákazníkovi po vykonaní záručnej Poskytovanej opravy, ktorý slúži ako záručný doklad pri opätovnej Reklamácii.
 •  
 • Časť X. Zmena podmienok
 • Poskytovateľ má právo jednostranne meniť tieto Podmienky z dôvodu:
  1. Zmeny podmienok na trhu poskytovania Poskytovaných služieb,
  2. Zvýšenia nákladov Poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním Poskytovaných služieb,
  3. Zmena marketingovej stratégie Poskytovateľa,
  4. Zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobia,
  5. Marketingového alebo technologického vývoja Poskytovaných služieb, alebo
  6. Legislatívnej zmeny, ktorá má priamy alebo nepriamy dopad na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty alebo inej dane alebo inej platby), alebo
  7. Vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskej únie), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Poskytovateľovi vykonať danú zmenu zmluvných podmienok.
 • Poskytovateľ oznámi zmenu zmluvných podmienok vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom prevádzky poskytovateľa, zverejnením zmenených zmluvných podmienok alebo uvedením informácie o zmene na Internetovej stránke, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok. Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému Poskytovateľom v oznámení o danej zmene zmluvných podmienok.
 • Zmena zmluvných podmienok sa netýka tých častí Podmienok, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom. V takom prípade sa na daného Zákazníka a na jeho Objednávku uplatnia Podmienky v znení platnom zadania Objednávky, resp. uzavretia Zmluvy.
 •  
 • Časť XI. Príslušné právo a riešenie sporov
 • Na všetky právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je Zákazníkom cudzinec. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov.
 • Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
 • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 •  
 • Časť XII. Záverečné ustanovenia
 • Ak Zmluva, Cenník, tieto Podmienky alebo iný dokument súvisiaci so Zmluvou je vyhotovený okrem slovenského znenia aj v cudzom jazyku, je vždy rozhodujúce slovenské znenie, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
 • Ak by sa tieto Podmienky, Zmluva alebo Cenník dostali do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie výkladu prednosti: 1. Zmluva, 2. Cenník, 3. Podmienky.
 • Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.
 • Právne vzťahy medzi poskytovateľom a Zákazníkom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že Zákazníkom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Účinnosťou týchto Podmienok sa rušia a nahrádzajú doteraz platné Obchodné podmienky pre poskytovanie Poskytovaných služieb účinné od 5.5.2019. Objednávky zadané Zákazníkom pred dátumom účinnosti týchto Podmienok sa riadia ustanoveniami Podmienok účinných od 1.8.2020.
 • Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Poskytovaných služieb nadobúdajú účinnosť dňa 1. augusta 2020.