Windows Server návody

Rozdiel medzi User CAL a Device CAL

Rozdiel-medzi-User-CAL-a-Device-CAL

User CAL (User Client Access License)

 • Popis: Umožňuje jednému používateľovi prístup k serveru z viacerých zariadení.
 • Použitie: Ideálne pre organizácie, kde jednotliví používatelia potrebujú prístup k serverovým zdrojom z rôznych zariadení (napríklad desktop, notebook, tablet, alebo mobil).
 • Výhody: Flexibilita pre používateľov, ktorí často menia zariadenia alebo pracujú na viacerých zariadeniach.
 • Príklad: Ak máte 10 používateľov, ktorí potrebujú prístup k serveru z 3 rôznych zariadení, potrebujete 10 User CAL.

Device CAL (Device Client Access License)

 • Popis: Umožňuje jednému zariadeniu prístup k serveru, bez ohľadu na to, ktorý používateľ zariadenie používa.
 • Použitie: Ideálne pre organizácie, kde viacerí používatelia používajú jedno zariadenie na prístup k serverovým zdrojom (napríklad terminály, kiosky, alebo zdieľané pracovné stanice).
 • Výhody: Nákladovo efektívne, ak máte viac používateľov na jedno zariadenie.
 • Príklad: Ak máte 10 zariadení, ktoré používajú viacerí používatelia, potrebujete 10 Device CAL.

Kedy použiť ktorý typ CAL:

 • User CAL: Ak vaši zamestnanci potrebujú prístup k serveru z viacerých zariadení, alebo pracujú z rôznych miest.
 • Device CAL: Ak máte viacero používateľov, ktorí pracujú na jednom zariadení, napríklad v smenovej prevádzke alebo na zdieľaných počítačoch.

Zhrnutie:

 • User CAL: Licencia pre každého používateľa.
 • Device CAL: Licencia pre každé zariadenie.

Výber medzi User CAL a Device CAL závisí od špecifických potrieb a štruktúry vašej organizácie. Je dôležité analyzovať, ktorý model je pre vás nákladovo efektívnejší a lepšie vyhovuje vašim pracovným postupom.

Ako získať ID licenčného servera pre aktiváciu RDS CAL licencií

Slovenčina:

Čo je ID licenčného servera? ID licenčného servera (LSID) je jedinečný kód generovaný pre príslušný Windows Server po nainštalovaní a spustení rolí RDS. RDS CAL sa potom môžu generovať na základe tohto LSID. RDS CAL generované pre daný LSID sa môžu použiť iba pre tento konkrétny server. Ak sa zmení LSID (napríklad v dôsledku zmien alebo reaktivácie servera), je potrebné vygenerovať nové RDS CAL.

Ako nájdem svoje ID licenčného servera? Otvorte Správcu licencií RD: kliknite na tlačidlo Štart → Administratívne nástroje → Služby vzdialenej pracovnej plochy → Správca licencií pre vzdialenú pracovnú plochu → Vyberte server RDS → pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti (LSID je k dispozícii v poslednom riadku pod ID produktu)."

Angličtina:

What is the License Server ID? The License Server ID (LSID) is a unique code generated for the relevant Windows Server after the installation and activation of RDS roles. RDS CALs can then be generated based on this LSID. RDS CALs generated for a specific LSID can only be used for that particular server. If the LSID changes (for example, due to changes or reactivation of the server), new RDS CALs need to be generated.

How do I find my License Server ID? Open the RD Licensing Manager: click the Start button → Administrative Tools → Remote Desktop Services → Remote Desktop Licensing Manager → Select the RDS server → right-click and select Properties (LSID is available in the last line under Product ID)."

id servera 1

id servera 2

Ako konvertovať a aktivovať Windows Server evaluation?

Ako konvertovať a aktivovať Windows Server vo verzii Evaluation na plnú verziu

1. Otvorte Príkazový riadok ako správca. Môžete to urobiť tak, že v ponuke Štart zadáte cmd, potom pravým tlačidlom myši kliknete na "Príkazový riadok" a vyberiete "Spustiť ako správca".

2. Skontrolujte aktuálnu edíciu. V príkazovom riadku zadajte nasledujúci príkaz, aby ste zistili, ktorá edícia Windows Servera je aktuálne nainštalovaná:

DISM /online /Get-CurrentEdition

3. Zistite dostupné edície na upgrade. Zadajte tento príkaz, aby ste zistili, na ktoré edície môžete aktualizovať:

DISM /online /Get-TargetEditions

4. Konvertujte na požadovanú edíciu. Použite nasledujúci príkaz na upgrade:

DISM /online /Set-Edition: /ProductKey: /AcceptEula

5. Aktivácia. Po konvertovaní budete musieť zadať platný produktový kľúč pre vybranú edíciu a aktivovať systém. Môžete to urobiť cez príkazový riadok pomocou:

slmgr.vbs /ipk 
slmgr.vbs /ato

Toto je základný postup, ale dôrazne odporúčam, aby ste pred konverziou vykonali kompletnú zálohu servera. Aj keď by tento proces mal byť pomerne bezproblémový, vždy je dobré mať zálohu v prípade problémov.

Generické kľúče pre konverziu Windows Server verzií

Windows Server 2022

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenterAzure /ProductKey:NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H /AcceptEula

Windows Server 2019

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerEssentials /ProductKey:WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 /AcceptEula

Windows Server 2016

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerEssentials /ProductKey:JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B /AcceptEula

Windows Server (Semi-Annual Channel versions)

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC /AcceptEula

Poznámka: Generické kľúče sú určené len na konvertovanie z Evaluation verzie na plnú verziu. Na trvalú aktiváciu budete potrebovať platný produktový kľúč.

Pre viac podrobností navštívte tento portál: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys

Ako nainštalovať licencie na server Remote Desktop Services

Návod na inštaláciu a konfiguráciu Remote Desktop Services

Predtým, než môžu používatelia Remote Desktop Services pristupovať k aplikáciám a desktopom, musí byť nainštalovaná a aktivovaná licencia servera.

Krok 1: Inštalácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Server Manager.
 2. Kliknite na možnosť Add Roles and Features.
 3. Prejdite cez dialógové okno Add Roles and Features Wizard až do časti Server Roles.
 4. Začiarknite možnosť Remote Desktop Services a potom Next.
 5. Kliknite na Next v sekcii Features.
 6. Kliknite na Next v sekcii Remote Desktop Services.
 7. V časti Role Services, začiarknite Remote Desktop Licensing a Remote Desktop Session Host. Kliknite na Next.
 8. Kliknite na Install. Počkajte, kým sa nainštaluje Remote Desktop Services.

Krok 2: Aktivácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Activate Server.
 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Activate Server Wizard.
 4. Vyberte metódu aktivácie a kliknite na Next.
 5. Vyplňte potrebné informácie v závislosti od vybranej metódy aktivácie a kliknite na Next.
 6. Po dokončení aktivácie kliknite na Next a potom Finish.

Krok 3: Inštalácia licencií na server Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Install Licenses.
 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Install Licenses Wizard.
 4. Vyberte typ licencie, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na Next.
 5. Zadajte číslo licencie a kliknite na Next.
 6. Po dokončení inštalácie licencií kliknite na Next a potom Finish.

Konfigurácia Remote Desktop Services (gpedit)

 1. Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte gpedit.msc a stlačte Enter. Otvorí sa Local Group Policy Editor.
 2. V navigačnom paneli na ľavej strane rozbaľte Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, a Remote Desktop Services. Potom kliknite na Remote Desktop Session Host a potom Licensing.
 3. Dvakrát kliknite na Use the specified Remote Desktop license servers. Vyberte Enabled, do textového poľa vpravo zadajte názov alebo IP adresu licenčného servera a kliknite na OK.
 4. Dvakrát kliknite na Set the Remote Desktop licensing mode. Vyberte Enabled, potom v roletkovom menu vyberte požadovaný režim licencovania (Per Device alebo Per User), a kliknite na OK.

Konfigurácia Remote Desktop Services (regedit)

Pozor: Úprava registra systému môže mať vážne následky, ak sa nesprávne vykoná. Vždy odporúčame vytvoriť zálohu registra pred jeho úpravou.

 1. Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte regedit a stlačte Enter. Otvorí sa Editor Registra.
 2. V navigačnom paneli na ľavej strane prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na Licensing Core, vyberte New > String Value a zadajte LicensingMode ako názov nového reťazca.
 4. Dvakrát kliknite na LicensingMode a v roletkovom menu zadajte hodnotu 2 pre režim Per Device alebo 4 pre režim Per User. Kliknite na OK.
 5. Uzavrite Editor Registra a reštartujte váš server.

Po dokončení týchto krokov by mali byť používatelia Remote Desktop Services schopní pristupovať k aplikáciám a desktopom na serveri. Zmeny v Group Policy a v registri sa obvykle prejavia po reštarte systému alebo po vynútení aktualizácie politík pomocou príkazu gpupdate /force v príkazovom riadku.