Ako nainštalovať licencie na server Remote Desktop Services

Predtým, než môžu používatelia Remote Desktop Services pristupovať k aplikáciám a desktopom, musí byť nainštalovaná a aktivovaná licencia servera.

Krok 1: Inštalácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Server Manager.

 2. Kliknite na možnosť Add Roles and Features.

 3. Prejdite cez dialógové okno Add Roles and Features Wizard až do časti Server Roles.

 4. Začiarknite možnosť Remote Desktop Services a potom Next.

 5. Kliknite na Next v sekcii Features.

 6. Kliknite na Next v sekcii Remote Desktop Services.

 7. V časti Role Services, začiarknite Remote Desktop Licensing a Remote Desktop Session Host. Kliknite na Next.

 8. Kliknite na Install. Počkajte, kým sa nainštaluje Remote Desktop Services.

Krok 2: Aktivácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Activate Server.

 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Activate Server Wizard.

 4. Vyberte metódu aktivácie a kliknite na Next.

 5. Vyplňte potrebné informácie v závislosti od vybranej metódy aktivácie a kliknite na Next.

 6. Po dokončení aktivácie kliknite na Next a potom Finish.

Krok 3: Inštalácia licencií na server Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Install Licenses.

 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Install Licenses Wizard.

 4. Vyberte typ licencie, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na Next.

 5. Zadajte číslo licencie a kliknite na Next.

 6. Po dokončení inštalácie licencií kliknite na Next a potom Finish.

Po dokončení týchto krokov by mali byť používatelia Remote Desktop Services schopní pristupovať k aplikáciám a desktopom na serveri.

Konfigurácia Remote Desktop Services (gpedit)

Ak chcete konfigurovať Remote Desktop Licensing pomocou Group Policy Editora (gpedit), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte Group Policy Editor

  • Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte gpedit.msc a stlačte Enter. Otvorí sa Local Group Policy Editor.
 2. Prejdite na nastavenia Remote Desktop Licensing

  • V navigačnom paneli na ľavej strane rozbaľte Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, a Remote Desktop Services. Potom kliknite na Remote Desktop Session Host a potom Licensing.
 3. Nastavte server licencovania

  • Dvakrát kliknite na Use the specified Remote Desktop license servers. Vyberte Enabled, do textového poľa vpravo zadajte názov alebo IP adresu licenčného servera a kliknite na OK.
 4. Nastavte režim licencovania

  • Dvakrát kliknite na Set the Remote Desktop licensing mode. Vyberte Enabled, potom v roletkovom menu vyberte požadovaný režim licencovania (Per Device alebo Per User), a kliknite na OK.

Po dokončení týchto krokov by mal byť váš server Remote Desktop správne nakonfigurovaný a nemal by mať problémy s licenčným manažérom.

Pamätajte, že zmeny v Group Policy sa obvykle prejavia po reštarte systému alebo po vynútení aktualizácie politík pomocou príkazu

gpupdate /force v príkazovom riadku.

Konfigurácia Remote Desktop Services (regedit)

Popri použití Group Policy Editora (gpedit) môžete tiež použiť Editor Registra na konfiguráciu Remote Desktop Licensing. Nasledujte tieto kroky:

Pozor: Úprava registra systému môže mať vážne následky, ak sa nesprávne vykoná. Vždy odporúčame vytvoriť zálohu registra pred jeho úpravou.

 1. Otvorte Editor registra

  • Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte regedit a stlačte Enter. Otvorí sa Editor Registra.
 2. Prejdite na kľúč Remote Desktop Licensing

  • V navigačnom paneli na ľavej strane prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core.
 3. Nastavte server licencovania

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na Licensing Core, vyberte New > String Value a zadajte názov LicenseServers. Potom dvakrát kliknite na novovytvorenú hodnotu a zadajte názov alebo IP adresu licenčného servera.
 4. Nastavte režim licencovania

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na Licensing Core, vyberte New > DWORD (32-bit) Value a zadajte názov LicensingMode. Dvakrát kliknite na novovytvorenú hodnotu a nastavte dáta hodnoty na 2 pre režim Per Device alebo 4 pre režim Per User.

Po dokončení týchto krokov by mal byť váš server Remote Desktop správne nakonfigurovaný a nemal by mať problémy s licenčným manažérom.

Pamätajte, že zmeny v registri sa obvykle prejavia po reštarte systému.